Παροχές

Οι Παροχές του ΤΑΠ-ΟΤΕ προς τους ασφαλισμένους του ανά Κλάδο ήταν οι εξής :

  • Παροχές Κλάδου Σύνταξης.
    Οι Παροχές του Κλάδου Σύνταξης αφορούν στην παροχή Σύνταξης Γήρατος, Αναπηρίας, Θανάτου, στις σχέσεις με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις διμερής συμβάσεις με άλλες χώρες για συνταξιοδοτικά θέματα, τη Διαδοχική Ασφάλιση, Επιδόματα του Κλάδου αυτού (τετραπληγίας – κοινωνικής αλληλεγγύης) και το Εφάπαξ βοήθημα των υπαλλήλων του Ταμείου.

  • Παροχές Κλάδου Ασθένειας.
    Οι Παροχές του Κλάδου Ασθένειας αφορούν στην ιατρική, οδοντιατρική και φαρμακευτική περίθαλψη και στην προληπτική ιατρική και διακρίνονται σε Παροχές σε Είδος και σε Παροχές σε Χρήμα, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στον Κανονισμό Περίθαλψης του Ταμείου (Α.Ν. 1944/1951, ΦΕΚ 267 Α΄ /27 – 9 – 1951).

  • Παροχές Κλάδου ΕΛΕΑ.
    Πρόκειται για τον Ειδικό Λογαριασμό Επικουρικής Ασφάλισης, από τον οποίο παρέχεται μηνιαίο χρηματικό βοήθημα στους εργαζόμενους στα ΕΛΤΑ, μετά την αποχώρηση τους από την ενεργό υπηρεσία.